Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Balanseføring av immaterielle eiendeler

Elin Tollevik Garvik

Mange selskaper har verdier som ikke er fysiske. Innovasjon, lisenser og varemerkerettigheter er eksempel på noe som kan ha stor verdi, men være komplisert å regnskapsføre.

Verdier som ikke er fysiske kan stå for en stor del av den totale verdien i et selskap. Dette kalles immaterielle verdier.

Skatteetaten har i sin gjennomgang av immaterielle driftsmidler satt opp en liste over hva dette typisk kan være:

 • Varemerker
 • Forretningsnavn (trademarks)
 • Utgiverrettigheter
 • Programvare og lisenser
 • Kopieringsrettigheter (copyrights)
 • Patenter
 • Franchise-rettigheter
 • Driftsrettigheter og konsesjoner
 • Modeller
 • Prototyper
 • Resepter, formler osv.

Kriteriene for balanseføring

For at en immateriell verdi skal kunne balanseføres er det strenge kriterier som må oppfylles: Det må være sannsynlig at den er kontrollert av selskapet slik at fremtidige økonomiske fordeler vil komme selskapet til gode. Bedriften må blant annet kunne demonstrere hvordan den immaterielle eiendelen er forventet å bidra til en økning av de fremtidige økonomiske fordelene, eventuelt at den vil bidra til reduserte kostnader. Selskapet må altså gjøre en begrunnet vurdering av sannsynligheten. Den immaterielle verdien skal også være identifiserbar, og anskaffelseskost skal kunne måles pålitelig.

Hva betyr det at en verdi er identifiserbar?

At en immateriell eiendel er identifiserbar vil si at eiendelen må kunne skilles fra goodwill. Goodwill er regnet som en immateriell eiendel, men har egne regler for balanseføring.

Når en immateriell eiendel kjøpes er den i utgangspunktet ansett for å være identifiserbar. Men når den utvikles i bedriften eller kjøpes som en del av en større virksomhet, krever det en vurdering av om den er identifiserbar. Et viktig moment da er om den er utskillbar.

Hvis en bedrift kan selge, leie ut eller overføre de fremtidige økonomiske fordelene som er knyttet til en eiendel, er den utskillbar og dermed også identifiserbar. En immateriell verdi som kan skilles ut av bedriften vil alltid være identifiserbar. Samtidig kan en immateriell eiendel som ikke er utskillbar likevel være identifiserbar.

Kontroll over fremtidige verdier

Kravet om at verdien skal være kontrollert av bedriften kan for eksempel bety at verdien er juridisk beskyttet eller sikret gjennom patent- eller kopieringsrettigheter. Dette gjelder verdier som varemerker, konsesjoner og lignende. Kundeportefølje, posisjon i markedet eller kompetanse hos ansatte vil vanligvis ikke være noe som er kontrollert av selskapet, og kan derfor ikke balanseføres som en immateriell verdi.

Hvordan måle anskaffelseskost

For at en immateriell eiendels anskaffelseskost skal kunne måles pålitelig skal kostnader knyttet til eiendelen kunne skilles fra andre aktiviteter i selskapet, og det skal finnes et system som sørger for dette.

Det er oftest ikke så vanskelig å måle anskaffelseskost hvis en bedrift kjøper noe som har immateriell verdi. I regnskapsloven § 5-4 første ledd er anskaffelseskost ved kjøp definert som kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter. Immaterielle eiendeler som kjøpes separat skal balanseføres til anskaffelseskost.

Men i mange tilfeller utvikler et selskap slike verdier selv, og da er det noe mer komplisert. Aktiviteter knyttet til forskning og utvikling er eksempler på det som kalles egen tilvirkning av immaterielle eiendeler. Ifølge regnskapsloven § 5-4 annet ledd vil anskaffelseskost ved egen utvikling omfatte både variable og faste tilvirkningskostnader.

I NRS (norsk regnskapsstandar) 19 Immaterielle eiendeler pkt.2.3.3 heter det at anskaffelseskostnadene omfatter lønn og personalkostnader til ansatte som er direkte engasjert i utviklingarbeidet. Også materialer og tjenester som er brukt under tilvirkningsarbeidet og avskriving av anleggsmidler som er direkte brukt i utviklingsarbeidet regnes med i anskaffelseskostnadene.

Indirekte kostnader som kan knyttes til utviklingsarbeidet kan også inngå i beregningen av anskaffelseskostnadene. Det må avgrenses og fordeles hvor stor del av de indirekte kostnadene som skal være med i beregningen. Indirekte kostnader som gjelder bedriften som helhet, for eksempel generelle salgs- og administrasjonskostnader og avskrivning på driftsmidler som ikke er direkte brukt i utviklingsarbeidet, skal vanligvis ikke tas med som anskaffelseskost.

Låneutgifter kan kostnadsføres

I Norsk RegnskapsStandard er det presisert at låneutgifter inngår i anskaffelseskost når det er lang tilvirkningstid. Etter regnskapsloven § 5-5 tredje ledd er det likevel mulig å kostnadsføre låneutgifter. Små foretak kan la være å ta med faste tilvirkningskostnader når de beregner anskaffelseskost.

Forskning og utvikling

En egen regel i regnskapsloven § 5-6 gir små bedrifter anledning til å kostnadsføre egenutviklet forskning og utvikling. Utgiftene kan kostnadsføres selv om det tilfredsstiller kriteriene for immaterielle eiendeler. Men for andre enn små foretak skal slik kostnadsføring kun forekomme unntaksvis.

Avskriving av tidsbegrensede immaterielle verdier

For avskriving av immaterielle verdier gjelder samme bestemmelser som for avskriving av fysiske anleggsmidler, men det er gjerne verre å anslå levetid for immaterielle verdier.

Noen immaterielle verdier har begrenset levetid, og da skal de etter regnskapsloven §5-3 avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Tidsbegrensede immaterielle driftsmidler kan f.eks. være leieavtale for fast eiendom, fraktavtale for skip, patentrettigheter og tidsbegrensede lisensavtaler. Avskrivingen kan etter skatteloven § 6-10 tredje ledd skje med like store beløp hvert år i løpet av driftsmidlets levetid.

Avskriving av tidsubegrensede immaterielle driftsmidler

Identifiserbare immaterielle driftsmidler kan også være tidsubegrensede. Eksempel på dette er oppdrettskonsesjoner, internettdomener, opphavsrett og fiskekvoter. Tidsuavgrensede immaterielle driftsmidler kan etter skatteloven § 6-10 tredje ledd som hovedregel ikke avskrives.

Skattemessig avskrivning av immateriell eiendel kan imidlertid gjennomføres hvis verdifallet er åpenbart, ifølge skatteloven § 6-10 tredje ledd. Det må i så fall sannsynliggjøres at det har åpenbart verdifall. Spørsmål om et driftsmiddel skal avskrives, og i så fall størrelsen på avskrivningen, er noe som vanligvis må vurderes for hvert år. Avskrivningsbeløp er vanligvis differansen mellom eiendelens inngangsverdi og eiendelens omsetningsverdi ved årets utgang etter en konkret vurdering.

Kostnadsføring av vedlikehold

Utgifter til vedlikehold av eiendeler eller verdier skal kostnadsføres når de påløper. Dette gjelder blant annet utgifter et selskap har for å opprettholde ytelse og konkurransekraft. Det kan gjelde prosess- og produktforbedring, og organisasjons- og markedsutvikling. Men det kan være vanskelig å skille mellom hva som er vesentlige nyvinninger og hva som er videreutvikling for å opprettholde konkurransekraft.

Regnskapsloven og immaterielle eiendeler

NRS (Norsk RegnskapsStiftelse) skriver at utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler er de generelle vurderingsreglene for anleggsmidler i regnskapsloven § 5-3. Norsk RegnskapsStiftelse skriver på sine nettsider at de har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring. Det står åtte organisasjoner bak stiftelsen, blant annet Den norske Revisorforening, Regnskap Norge og NHO.

Saken ble opprinnelig publisert på Firmanytt.

    Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 156
      [name] => Regnskap og bokføring
      [slug] => regnskap-og-bokforing
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 156
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 151
      [count] => 53
      [filter] => raw
    )

)
Array
(
  [0] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 53215
      [post_author] => 76
      [post_date] => 2021-08-31 14:06:02
      [post_date_gmt] => 2021-08-31 13:06:02
      [post_content] => 

Du har kanskje hørt begrepene før? Her forklarer vi hva som er forskjellen på skattemessig og regnskapsmessig regnskap.

Når du driver din egen bedrift, er det mange ting du må forholde deg til i tillegg til kjernevirksomheten din. Kanskje fører du regnskapet til bedriften selv? Hvis du driver aksjeselskap, har du mest sannsynlig hørt om skattemessige verdier og regnskapsmessige verdier. 

Skattemessige og regnskapsmessige verdier er mest brukt for deg som leverer Næringsoppgave 2. Dette gjelder alle aksjeselskap og noen få enkeltpersonforetak. Men vet du hva forskjellen på dem er?

Følger forskjellige lover

For å begynne helt enkelt: Et skattemessig regnskap følger skatteloven, mens et regnskapsmessig regnskap følger regnskapsloven

Skatteloven og regnskapsloven har forskjellige måter å beregne verdi på blant annet eiendeler i en bedrift. 

Si at du driver et byggefirma som har kjøpt en gravemaskin. Gjennom flere år vil verdien på gravemaskinen synke. I regnskapet beregner du verdien på gravemaskinen ved å avskrive den

Det er her forskjellen på skattemessig verdi og regnskapsmessig verdi kommer inn i bildet. Skatteloven og regnskapsloven bruker nemlig forskjellige måter å avskrive en eiendel på.

Å avskrive vil si å kostnadsføre kjøpet over en lenger periode og fordele levetiden til eiendelen i regnskapet. Les mer om avskrivning her.

Hva er skattemessig regnskap?

Et skattemessig regnskap brukes i skattemelding, næringsoppgave og eventuelle vedlegg. På grunn av det, er det mest vanlig at bedrifter bruker skattemessig regnskap i det vanlige regnskapet sitt. 

I skattemelding og næringsoppgave gjelder altså skatteloven. Ifølge skatteloven, skal en eiendel avskrives med saldoavskriving. Når du bruker saldoavskriving, avskriver du eiendelen med en fast prosent hvert år. 

Skatteetaten har forskjellige satser for ulike grupper eiendeler. For gravemaskiner og andre anleggsmaskiner, er satsen 20 prosent. Det betyr at basert på skatteloven, blir gravemaskinen verdt 20 prosent mindre for hvert år. 

Slik avskriver du med saldoavskriving

Hva er regnskapsmessig regnskap?

Det regnskapsmessige regnskapet er årsregnskapet som leveres til Regnskapsregisteret. Da er det regnskapsloven som gjelder. 

Når regnskapsloven beregner verdien på en eiendel, brukes lineær avskrivning. Da avskriver du eiendelen med en bestemt sum hvert år. 

Hvilken verdi du avskriver med, avhenger av hvor lenge du selv forventer at gravemaskinen skal vare. Hvis du tror at den skal vare i ti år, deler du kjøpsprisen på ti og avskriver med det beløpet hvert år. 

Slik avskriver du med lineær avskrivning

Vurderer verdien på flere ting i bedriften

Skattemessige og regnskapsmessige verdier brukes som sagt når du skal vurdere verdien på noe i bedriften din. Det gjelder ikke bare eiendeler slik som vi har forklart i dette eksempelet, men også for å beregne verdi på varebeholdning, noen typer fordringer, pensjonsmidler, aksjer og mer. 

Alt står nevnt i Skatteetaten sitt skjema «RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier».

Må jeg bruke både skattemessig og regnskapsmessig regnskap?

Hvis du driver en liten bedrift, er det stort sett skattemessig regnskap og avskrivning du må kunne.

De aller fleste enkeltpersonforetak fører et skattemessig regnskap i det daglige. Grunnen til det, er at Næringsoppgave 1 - som de aller fleste ENK leverer - krever at regnskapet er gjort med saldoavskriving. 

Aksjeselskap leverer som regel Næringsoppgave 2. Også i denne næringsoppgaven skal det brukes saldoavskriving, altså et skattemessig regnskap.

Men, AS kan også velge å bruke lineær avskrivning, altså et regnskapsmessig regnskap, i selve regnskapet sitt. Da må du finne forskjellen mellom de skattemessige og regnskapsmessige verdiene når du skal levere skattemelding og næringsoppgave

Det gjør du ved å fylle ut og levere skjema «RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier» sammen med skattemeldingen og næringsoppgaven. 

De som har regnskapsplikt, altså AS og et fåtall ENK, bruker stort sett regnskapsmessig regnskap i årsregnskapet som leveres til Regnskapsregisteret. Mange får hjelp av en regnskapsfører med årsregnskapet

Der har du det! Dette er forskjellen på skattemessig og regnskapsmessig regnskap.

[post_title] => Hva er forskjellen på skattemessig og regnskapsmessig regnskap? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => hva-er-forskjellen-pa-skattemessig-og-regnskapsmessig-regnskap [to_ping] => [pinged] => https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/regnskap-og-bokforing/dette-er-avskrivning/ [post_modified] => 2021-08-31 14:06:03 [post_modified_gmt] => 2021-08-31 13:06:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://hjelp.conta.no/?p=53215 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 52800 [post_author] => 74 [post_date] => 2021-06-10 13:33:24 [post_date_gmt] => 2021-06-10 12:33:24 [post_content] =>

Aksjeselskap skal betale skatt av overskuddet sitt på forskudd. Vi forklarer hvordan du finner ut hvor mye du skal betale i forskuddsskatt og hvor ofte det skal gjøres. 

I motsetning til enkeltpersonforetak skilles det mellom eier og selskapet når du driver aksjeselskap. I et enkeltpersonforetak leveres kun en skattemelding, mens du som eier av aksjeselskap skal levere én for selskapet og én for deg som privatperson. 

Hvor mye skatt skal aksjeselskap betale? 

Aksjeselskap skal betale 22 prosent skatt av overskuddet sitt. 

Denne skatten skal betales på forskudd, det vil si før skattemeldingen er sendt inn og du har mottatt skatteoppgjøret. Aksjeselskap skal betale forskuddsskatt to ganger i året, og det betales for året etter overskuddet er opptjent.

Les også: Hva er forskuddsskatt

Når skal forskuddsskatt for AS betales? 

Fristene for forskuddsskatt for aksjeselskap er 15. februar og 15. april. Siden skatten tar utgangspunkt i overskuddet fra fjoråret, slipper du regne ut selv hva du skal betale. Likevel bør du tenke på at hvis inntekten og overskuddet ikke er likt fra år til år, vil du mest sannsynlig enten få restskatt eller skatt til gode.

Ser du at du trenger å justere skatten, kan du gjøre dette med å sende inn skjemaet RF-1097. En annen mulighet er å betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Hvis du ser at du kommer til å få mye restskatt lønner det seg å velge en av disse mulighetene for å slippe restskatt og renter. Det er likevel ingen krav om det, men en mulighet for deg som bedriftseier.

Er selskapet ditt nytt og du ikke har noe fjorår å ta utgangspunkt i, skal du også fylle ut skjema RF-1097. Her melder du inn forventet overskudd. 

Hvordan betale forskuddsskatt for aksjeselskap? 

Du vil få en melding av Skatteetaten i januar dett år skatten skal betales. Du får da en innbetalingsblankett med sum, kontonummer og KID-nummer som du skal bruke for betalingen. 

Skatteoppgjør og tilleggsforskudd for aksjeselskap

Etter du har levert skattemeldingen vil du få et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret kommer som regel i september. I skatteoppgjøret får du enten restskatt eller så har du betalt inn for mye skatt og har penger tilgode.

Les også: Slik bokfører du skatteoppgjøret

Trenger du et regnskapsprogram å bokføre i? Prøv faktura- og regnskapsprogrammet Conta gratis i 30 dager!

Det er flere måter å se om du vil få restskatt eller tilgode på. En mulighet er å regne ut selv manuelt. Du kan også vente til du fyller ut skattemeldingen din. Da vil du få opp en utregning. Hvis du oppdager at du vil få restskatt, vil det være en fordel å betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Da slipper du restskatt og renter.

[post_title] => Hvordan betale forskuddsskatt for AS? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => hvordan-betale-forskuddsskatt-for-as [to_ping] => [pinged] => https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/regnskap-og-bokforing/hvordan-betale-forskuddsskatt-for-enk/ [post_modified] => 2021-06-10 13:33:25 [post_modified_gmt] => 2021-06-10 12:33:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://hjelp.conta.no/?p=52800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 52788 [post_author] => 74 [post_date] => 2021-06-08 10:47:40 [post_date_gmt] => 2021-06-08 09:47:40 [post_content] =>

Innehavere av enkeltpersonforetak betaler skatten sin på forskudd. Vi forklarer hvordan du finner ut hvor mye du skal betale i forskuddsskatt og hvor ofte du skal gjøre det.

Når du har startet eget firma må du selv melde fra til myndighetene om at du skal betale forskuddsskatt. Det gjør du ved å logge inn på Skatteetaten og endre skattekortet ditt

Hva er forskuddsskatt? Les mer her

Siden du og enkeltpersonforetaket telles som en juridisk enhet, leveres alt i en og samme skattemelding. Du skal fylle ut feltene på “Overskudd annen næring” og “Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifter og annen næring” i skattemeldingen din. Du fyller ut samme tall på begge plasser. Det er disse tallene Skatteetaten tar utgangspunkt i når de beregner forskuddsskatten din. 

Hvis du regner med at du vil gå i underskudd første driftsåret, skal du ikke logge inn og endre skattekortet ditt. Dette gjelder for eksempel hvis du ser at du har kjøpt inn så mye utstyr og materialer at du ikke kommer til å tjene penger. Da skal du heller føre underskuddet inn når du leverer skattemeldingen. 

Neste års skattebeløp vil beregnes etter hva bedriften din tjente i fjoråret. Du kan alltids logge deg inn på Skatteetaten og endre, hvis du ser at du kommer til å tjene mer eller mindre enn fjoråret. 

Har du en annen jobb ved siden av enkeltpersonforetaket ditt, skal inntekten fra denne jobben også ligge i skattekortet. Jo mer du tjener, jo mer skal du skatte. 

Les mer om å drive enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb.

Hvor mye skal jeg betale i forskuddsskatt? 

Etter at Skatteetaten har mottatt endringene i skattekortet ditt, vil de beregne et forskuddstrekk og sende deg informasjon om hva du skal betale, KID-nummer og kontonummer for innbetaling til innboksen din i Altinn. 

I et ENK skal du skatte på overskuddet ditt. Siden du betaler skatten samme år som du tjener det, kalles det forskuddsskatt. Mange enkeltpersonforetak har ulik inntekt hver måned, og det vil derfor bare være en beregning på hva du forventer å gå i overskudd med.

Hvor mye skatt du skal betale avhenger blant annet av hva inntekten din er totalt, men de fleste ENK skatter mellom 30-45 prosent.

NB! Husk at du kan få skattefradrag på de fleste utgiftene dine så lenge du har dokumentasjon på de. Les mer om skattefradrag.

Når skal jeg betale forskuddsskatt? 

Hvor ofte du betaler forskuddsskatt avhenger av foretaksformen din. Enkeltpersonforetak skal betale forskuddsskatt fire ganger i året, med fire like store innbetalinger. 

Fristene er

Merk at hvis du går glipp av en frist forfaller forskuddsskatten for resten av året med en gang. Rekker du ikke fristen 15. mars forfaller også beløpet for juni, september og desember. 

Lurer du på hvilke frister som gjelder for din bedrift? Se alle frister for næringsdrivende her

Skatteoppgjør for ENK 

Når du skal levere skattemeldingen vil du se om du får restskatt eller har penger tilgode. Dette kalles for skatteoppgjør. Uansett om du får penger tilbake eller skylder penger skal dette bokføres i regnskapet. 

Slik bokfører du skatteoppgjøret i regnskapet ditt

Trenger du et regnskapsprogram? I Conta kan du bokføre på egenhånd og med hjelp av smartteknologi har bokføring aldri vært enklere. Prøv Conta gratis!

Betal tilleggsforskudd hvis du ser du får restskatt

Når du har avsluttet regnskapet for fjoråret og fylt ut skattemeldingen, vil du kunne se om du får restskatt eller ikke. Får du restskatt kan du betale inn et tilleggsforskudd, der du betaler inn det du mangler på forskuddsskatten. Dette er ikke uvanlig å måtte gjøre, ettersom det kan være vanskelig å regne ut nøyaktig hva du kommer til å tjene i løpet av et år.  


Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai. Fordelen med å betale tilleggsforskudd er at du slipper renter på kravet hvis du har restskatt. Tilleggsforskudd er kun en mulighet for deg som næringsdrivende, og det er ingen krav om at du betaler det inn. 

Les mer om tilleggsforskudd

[post_title] => Hvordan betale forskuddsskatt for ENK? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => hvordan-betale-forskuddsskatt-for-enk [to_ping] => [pinged] => https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/regnskap-og-bokforing/skattefradrag-for-enk-og-as/ https://hjelp.conta.no/regnskap/bilag/bokfore-skatteoppgjor/ [post_modified] => 2021-06-08 10:59:01 [post_modified_gmt] => 2021-06-08 09:59:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://hjelp.conta.no/?p=52788 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )

På tide å bytte ut hjemmelagede fakturaer og bæreposer med kvitteringer?
Opplev hvor mye enklere det kan gjøres med Conta.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.