Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Brukeravtale – alminnelige vilkår

1 Innledning og avtaleomfang

Disse alminnelige vilkårene (Alminnelige vilkår) regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med levering av løpende tjenester over internett («as a service»-leveranser) fra Conta AS (Conta) til Contas kunder (Kunden). 

Timerabbit er et produkt som eies og leveres av selskapet Conta AS (“Conta”).

Sammen med de Alminnelige vilkårene gjelder  Ordrebekreftelsen som Kunden mottar som bekreftelse på inngitt og akseptert ordre. Alminnelige vilkår utgjør sammen med Ordrebekreftelsen den samlede Avtalen

Avtalen gjelder for alle Tjenester inngått mellom Kunden og Conta, uavhengig av om noen av Tjenestene blir levert av tredjeparter gjennom Contas systemløsninger. Eventuelle tredjeparter eller underleverandører skal oppfylle alle krav som er pålagt Conta gjennom Avtalen.

Conta og Kunden omtales hver for seg som Part, Conta eller Kunde, samlet som Partene.

2 Avtalens ikrafttredelse

Kunden plasserer ordre hos Conta ved å plassere en ordre eller aktivere tjenester på Conta.no  eller Timerabbit.no.

Ved bestilling bekrefter kunden sin aksept av de alminnelige vilkårene og eventuelle Tilleggsavtaler. Conta sender ut en Ordrebekreftelse som oppsummerer og bekrefter innholdet i de bestilte tjenestene.

Conta har rett til å korrigere Ordrebekreftelsen. Conta kan uansett årsak avslå, korrigere eller kansellere en ordre på et hvert tidspunkt før Kunden har tatt i bruk Tjenestene. 

Avtalen trer i kraft på datoen for ordrebekreftelse, eller ved Kundens bruk av Tjenestene. 

Kunderepresentanten som opptrer på Kundens vegne, antas å ha gyldig bemyndigelse fra Kunden. Conta holdes ikke ansvarlig hvis nødvendige fullmakter ikke foreligger.

3 Tjenestene og leveringsbetingelser

Tjenestene er nettbaserte og driftes og vedlikeholdes av Conta.

Kunden kjøper et abonnement på Tjenestene som gjøres tilgjengelig via skytjenester. Tjenestene skal være tilgjengelige for Kunden fra datoen for Ordrebekreftelse (Oppstartsdagen). Tilleggstjenester kan gjøres tilgjengelige på et separat tidspunkt.

Conta gir Kunden en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar bruksrett til å benytte Tjenestene for egne, interne, forretningsmessige forhold så lenge Avtalen gjelder.

4 Systemkrav og support

Kundens rett til å benytte Tjenestene er avhengig av Kundens rettidige betaling. Kunden er innforstått med at bruk av Tjenestene forutsetter kompatibel datamaskinprogramvare og maskinvare, samt tilkobling til internett (Systemkrav). Det er Kundens ansvar at Kundens systemer og driftsmiljø er operative og oppfyller de til enhver tid gjeldende Systemkrav. 

Conta yter support til Kunden på Tjenestene, forutsatt at Tjenestene er brukt i tråd med Avtalen. Det gis ikke support av juridisk og regnskapsmessig karakter. 

Conta forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger som medfører midlertidig utilgjengelighet på Tjenestene. 

Tjenestene leveres som de er, uten garantier for feilfrihet eller egnethet for bestemte formål. Tjenestene har ingen garantert tilgjengelighetsgrad, og Kunden har ikke rett til å kreve kompensasjon fra Conta ved utilgjengelighet og driftsforstyrrelser.

6 Priser og betaling

Fakturering skjer forskuddsvis for et år av gangen. Fakturaer forfaller til betaling 14 dager fra forfallsdato. Alle priser oppgis i norske kroner (NOK), og eksklusiv merverdiavgift, men inkludert toll og andre indirekte skatter og avgifter. 

Tilleggstjenester med avgift per transaksjon faktureres normalt etterskuddsvis, eller betales direkte i Tjenestene eller med Conta-kreditt.

Ved forsinket betaling belastes Kunden med forsinkelsesrente samt aktuelle gebyrer for inndrivelse av faktura. Dersom forfalt vederlag ikke er betalt innen 30 kalenderdager fra fakturadato, har Conta rett til å holde sin ytelse tilbake, sperre Kundens konto eller på annen måte hindre Kundens bruk av Tjenestene. Conta skal varsle Kunden i rimelig tid om slik sperring, slik at Kunden gis mulighet til å unngå utestenging fra Tjenestene. Tilgang til Tjenestene aktiveres på nytt når Kunden betaler det forfalte vederlaget, inkludert påløpte renter og gebyrer.

Conta kan videre sende skriftlig varsel til Kunden om at Avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 kalenderdager etter at varselet er mottatt. Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

Conta kan endre priser for Tjenestene med 30 dagers varsel. For forskuddsbetalte Tjenester har prisendringen virkning fra neste forfall. For andre Tjenester endres prisene umiddelbart ved varslingstidens utløp.

Conta-kreditt er et felles system for betaling i Tjenestene, hvor Kunden kan kjøpe kreditt som så kan benyttes til betaling for ulike funksjoner i Tjenestene. Ved kjøp av Conta-kreditt aksepterer Kunden at Kundens Conta-kredittkonto belastes når Kunden velger dette som betalingsmåte.

Kreditten plasseres på Kundens Conta-kredittkonto i Tjenestene, og har en gyldighet på 24 måneder. Eventuelle restbeløp ved utløp refunderes ikke.

7 Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder så lenge abonnementet på Tjenestene løper. Alle løpende Tjenester har en varighet på 12 måneder, regnet fra datoen for Ordrebekreftelsen (Abonnementsperioden).  

En løpende Tjeneste kan skriftlig sies opp av Kunden. Oppsigelse utføres av kunden selv i abonnementsinnstillingene inne i Tjenesten. Mottas ikke oppsigelsen før ny Abonnementsperiode starter, fornyes abonnementet for en ny Abonnementsperiode. Forhåndsbetalt abonnementsavgift refunderes ikke ved oppsigelse.

Conta kan si opp Tjenestene med 3 måneders forhåndsvarsel før abonnementsperiodens utløp.  

Tjenestene har ikke avbestillings- eller angrerett for næringskunder. 

Ved oppsigelse av Tjenestene sperres Kundens tilgang til Tjenestene etter den siste aktive dagen for Abonnementsperioden. Alle rettigheter og autorisasjoner som er gitt Kunden etter Avtalen trekkes samtidig tilbake. 

Migrering av kundedata er Kundens ansvar. Kunden må selv sørge for å ta nødvendige kopier av data i Tjenestene før Kundens tilgang sperres. Conta sletter alle kundedata fortløpende etter utløpet av Avtalen ved oppsigelse eller heving. 

Dersom det i forbindelse med Partenes virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har hver av Partene rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

8 Erstatning og ansvarsbegrensninger

Kunden kan ved mislighold fra Contas side, kreve erstattet ethvert direkte tap, med de ansvarsbegrensningene som følger av Avtalen.

Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, følgeskade eller for situasjoner som skyldes omstendigheter relatert til Kundens forhold eller tredjeparter.

Conta er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil i tredjepartsleveranser. 

Conta er ikke ansvarlig for tap av data. Kunden må selv sørge for at dataene er sikret og forsikre seg mot tap eller kostnader. Kunden skal holde Conta skadesløs for blant annet ulovlig eller skadelig data som Kunden legger inn i Tjenestene.

Samlet erstatning Kunden kan kreve i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer vederlaget Kunden er fakturert de siste 12 månedene før reklamasjonsdato.

Erstatningsbegrensningen gjelder imidlertid ikke dersom Conta eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 

Dersom Conta ved utførelsen av Tjenesten krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre, er Conta forpliktet til å skaffe den rettigheten som mangler, eller å skaffe Kunden minst likeverdig tjeneste på annet vis. Foreligger det krenkelse av en tredjepartsrettighet, kan Conta velge mellom disse alternativene. Foreligger det en rettsmangel skal Conta holde Kunden skadesløs.

8.1 Force Majeure

Hvis levering av Tjenesten fullstendig eller delvis forhindres eller i betydelig grad heftes av omstendigheter som etter norsk lov er ansett som force majeure, innstilles Partenes forpliktelser i tilsvarende grad og så lenge som hendelsen vedvarer. 

9 Mislighold og sanksjoner

9.1 Kundens mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. 

Det foreligger likevel ikke mislighold dersom situasjonen skyldes force majeure eller Contas forhold. 

Dersom Kunden ikke kan oppfylle sine forpliktelser som avtalt, skal Kunden så raskt som mulig gi Conta skriftlig varsel om dette. 

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kundens side, som for eksempel fiktiv fakturering, misbruk eller annen ulovlig virksomhet, kan Conta, etter å ha gitt Kunden skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

Conta kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av mislighold, med mindre Kunden godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Kunden.

9.2 Contas mislighold

Ved mislighold fra Contas side, er det Contas ansvar å avhjelpe feilen på en slik måte at tjenesten bringes i overensstemmelse med det som er avtalt. Feilen skal avhjelpes så snart som mulig.

Dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Conta å avhjelpe mangelfull tjeneste, kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag.

Ved mislighold fra Contas side, kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følge av misligholdet. 

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Contas side, kan Kunden, etter å ha gitt Conta skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med umiddelbar virkning. 

10 Taushetsplikt og konfidensialitet 

Taushetsbelagt informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og gjennomføringen av Avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen Part.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder. Taushetsplikten er ikke til hinder for at Partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt.

Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Taushetsplikten opphører 5 år etter Avtalens opphør, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

11 Overdragelse av rettigheter og plikter

Kunden kan ikke overdra rettigheter og plikter etter Avtalen uten samtykke fra Conta.

Conta har rett til å overdra eller på annen måte overføre til andre, rettigheter og forpliktelser mellom partene. 

12 Eiendoms- og disposisjonsrett 

Denne Avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene Partene hadde før Avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av Avtalen. 

Tjenestene, herunder kildekode, dokumentasjon, varemerker og annet materiale knyttet til Tjenestene eller Contas virksomhet er i sin helhet Contas eiendom. Tjenestene og systemløsningen er vernet av lovgivning om immaterielle rettigheter og av åndsverkslovgivningen. 

Kunden beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Conta for behandling, og som lagres eller prosesseres ved hjelp av tjenestene under denne avtalen. Det samme gjelder resultatet av Contas behandling av slike data. Conta har imidlertid rett til å utøve tilbakeholdsrett i Kundens data ved betalingsmislighold.

Conta har tilgang til data som nevnt ovenfor i den utstrekning som er nødvendig for at Conta skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen. Conta kan videre samle inn informasjon fra bruk av Tjenestene via dataverktøy. Conta kan samle inn og bruke slik informasjon med hensikt om å sikre, vedlikeholde og forbedre produkter og tjenester, samt for statistikk og analyser.

Kunden gir Conta tillatelse til å legge til rette for sending og mottak av EHF-fakturaer i Tjenestene, gjennom at Conta utfører de nødvendige registreringsprosedyrene i PEPPOL-nettverket på Kundens vegne, enten som systemleverandør med eksternt aksesspunkt, eller med eget aksesspunkt for sending og mottak av EHF-faktura mv.

13 Behandling av personlige data

Dersom Conta ved utførelsen av tjenesten skal behandle personopplysninger, skal Conta sikre tilfredsstillende behandling i tråd med personopplysningsregelverket. Conta skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet ved behandling av personopplysninger. 

Conta skal dokumentere at informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene er tilfredsstillende. Dokumentasjonen skal på forespørsel være tilgjengelig for Kunden og dennes revisorer, samt for Datatilsynet og Personvernnemnda.

Conta skal sørge for at eventuelle underleverandører Conta benytter, og som behandler personopplysninger, påtar seg tilsvarende forpliktelser.

Bruken av Tjenestene kan innebære at personopplysninger overføres fra Kunden til Conta slik at Conta behandler personopplysninger på vegne av Kunden. I et slikt tilfelle er Kunden behandlingsansvarlig og Conta databehandler etter den norske personopplysningsloven og EUs forordning 679/2016 GDPR (personvernforordningen). Det må da inngås en databehandleravtale mellom Conta og Kunden (Databehandleravtalen), og ved aksept av de Alminnelige vilkårene aksepteres også Databehandleravtalen som regulerer ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger i tråd med personopplysningsregelverket. 

Partene er hver for seg ansvarlige for overtredelsesgebyr ilagt i henhold til personvernforordningens art. 83.

Se også: Personvernerklæring

14 Informasjonssikkerhet

Conta skal iverksette forholdsmessige tiltak for å ivareta krav til informasjonssikkerhet i forbindelse med gjennomføring av Tjenesten.

Dette innebærer at Conta skal iverksette forholdsmessige tiltak for å sikre konfidensialitet av Kundens data samt tiltak for å sikre at data ikke kommer på avveie. Videre skal Conta iverksette forholdsmessige tiltak mot utilsiktet endring og sletting av data samt mot angrep av virus og annen skadevoldende programvare

15 Øvrige bestemmelser

15.1 Verneting og rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Partene skal ved uenighet først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger eller mekling. Vedvarer tvisten, kan hver av Partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 

Verneting er Contas forretningsadresse.

15.2 Kundens medvirkningsansvar

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Conta skal få utført sine plikter etter denne Avtalen.

15.3 Endringer av vilkårene

Conta tar forbehold om ensidig endring av vilkårene i Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i tjenestenivået. 

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!