Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Brukeravtale

Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg som bruker Conta sine tjenester, og Conta AS med organisasjonsnummer 998 807 867 MVA.

Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg som bruker Conta sine tjenester, og Conta AS med organisasjonsnummer 998 807 867 MVA.

DEFINISJONER

Conta AS blir heretter omtalt som «Tilbyder». Nettjeneste-modulene som til enhver tid tilbys under toppdomenet omtales heretter som «Tjenesten».

Personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som «Bruker». For å få tilgang må en Bruker være tilknyttet et foretak eller en privat virksomhet som er registrert i Tjenesten. Dette kaller vi «Virksomheten».

Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens markedsføringssider og hjelpesider omtales samlet som «Nettstedene». Alle fakturaer, inkassovarsler, og annet Bruker oppretter ved hjelp av Tjenesten er heretter «Dokumenter». Denne avtalen omtales som «Brukeravtalen», og tilleggsavtaler for de separate deler av Tjenesten kalles «Tillegg til Brukeravtalen».

GENERELT

For å få tilgang til Tjenesten må Bruker akseptere Brukeravtalen elektronisk og bekrefte e-postadressen. Dette, sammen med aksept av eventuelle tilleggsavtaler for enkelte av Tjenestens områder, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for bruk av Tjenesten. Den til en hver tid gjeldende versjonen av Brukeravtalen kan leses her: hjelp.conta.no/brukeravtale/. Endringer som vil få større konsekvenser for deg som Bruker vil bli kunngjort på e-post og via meldingsboksen inne i Tjenesten.

TJENESTEN

Tjenesten og Nettstedene overholder norske lovkrav, og er ikke tilpasset bruk i andre land enn Norge.

Brukeren og Virksomheten står selv som utsteder av alle Dokumenter, og har det overordnede ansvaret for sitt eget innhold i Dokumenter som genereres ved bruk av Tjenesten. PDF-programvare trengs for å kunne åpne og skrive ut Dokumenter fra Tjenesten.

Tjenesten inkluderer gratis kundeservice på e-post for alle abonnementsnivåer, unntatt for regnskapsmessige og juridiske spørsmål, eller annet som ligger utenfor Tjenestens tekniske virkeområde.

PRISER OG BETALING

Delene av Tjenesten som tilbys mot betaling er tydelig merket. Alle abonnement betales forskuddsvis, men enkelte ting som koster penger inne i Tjenesten betales etterskuddsvis. Faktura for dette sendes i så tilfelle på e-post (eller EHF hvis Bruker har aktivert dette) til Bruker hvis ikke noe annet er avtalt.

Conta-kreditt er gyldig i 24 måneder. Eventuelt restbeløp refunderes ikke ved periodens utløp, ved opphør av abonnement, sletting, utestengelse, eller hvis kontoen avsluttes på andre måter.

Brukers bestilling er bindende når den er registrert i Tilbyders/Tjenestens database. Bruker som bestiller på vegne av et foretak bekrefter å ha nødvendig fullmakt. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger.

På grunn av at produktene er elektroniske og leveres umiddelbart, er alle kjøp og bestillinger endelige. Ut over hva som er regulert i kjøpsloven, er det ingen angre- eller reklamasjonsrett for kjøp utført på vegne av firmaer. For personkunder gjelder forbrukerkjøpsloven.

Ved å akseptere Brukeravtalen godtar Bruker fullt betalingsansvar for ekstratjenester som eventuelt benyttes i Virksomhetens konto. Tilbyder har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

Alle priser med automatisk fornyelse kan endres med 30 dagers varsel til Brukeren. Slikt varsel anses å være gitt til Brukeren når prisendringen er kunngjort på de respektive Nettstedenes prissider for Tjenesten, eller der ekstratjenestenes priser er oppgitt innlogget i Tjenesten.

Prisendringer uten automatisk fornyelse kan justeres som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt som følge av endringer i øvrige rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Tilbyder sin virksomhet i sluttbrukermarkedet.

Kjøp av ekstratjenester gjelder bare for Virksomheten Bruker er innlogget på når bestillingen eller betalingen skjer. Kreditt kan ikke overføres fra en tjenestetype (f.eks. postlegging) til en annen, eller fra en Virksomhet til en annen. Unntak gjelder ved fusjon eller omdanning, eller hvis Bruker starter en ny virksomhet med nøyaktig samme eierfordeling. Firmaattest og eventuell annen relevant dokumentasjon må legges fram.

Faktura for eventuelle ekstratjenester som kommer i tillegg til årsprisen sendes månedlig. Hvis faktura fra Tilbyder ikke betales står Tilbyder fritt til å sperre tilgangen til Virksomheten for Bruker(ne). Alle områder av tjenesten vil bli sperret. Ubetalte fakturaer som gjelder én del av Tjenesten, vil føre til utestenging fra alle deler av Tjenesten. Mislighold av fakturakrav mot Bruker eller Virksomhet fra andre selskaper i Conta Group AS, vil også føre til utestenging fra Tjenesten.

ULOVLIG BRUK

Tilbyder kommer uten varsel til å sperre ute fra Tjenesten Brukere og Virksomheter som sender ut ubegrunnede eller falske krav, eller på annen måte har manipulert Tjenesten, Nettstedene, Dokumenter, betalingsløsning, saksgang, brukerkontoer o.l.

Det samme gjelder Brukere og Virksomheter som har brukt Tjenesten med falsk identitet, har forsøkt å skade Tjenesten eller Nettstedet (eller Brukere og Virksomhetene som bruker disse) gjennom f.eks. innbrudd, piratvirksomhet, angrep, brudd på god forretningsskikk, åndsverkloven m.m., eller som driver aktiviteter Tilbyder ser på som etisk problematiske eller uønskede av andre grunner.

Bruker forplikter seg til å ikke laste opp filer i Tjenesten som er skadelige, piratkopierte, eller på annen måte bryter norsk lov. Selv om Tjenesten under «Smart»-abonnementet tilbyr ubegrenset opplasting, er dette noe som kun gjelder for relevante filer knyttet til regnskap, faktura, inkasso, dokumentasjon av kundeforhold (kontrakter, timelister o.l.), og dokumentasjon av planlagte eller utførte salg/tjenester. Tilbyder står fritt til å utestenge Brukere og Virksomheter som bryter disse bestemmelsene.

Se forøvrig punktet om utestengelse ved ubetalt faktura under overskriften «Priser og betaling».

PERSONVERN OG SIKKERHET

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Når Bruker registrerer seg på Tjenesten oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon Tilbyder trenger for å gi Bruker tilgang til Tjenesten og for å identifisere Bruker i forbindelse med kundeservice og en eventuell fakturering av ekstratjenester.

Person- eller firmaopplysninger blir ikke solgt, gitt eller byttet bort til tredjepart uten Brukers eksplisitte samtykke. Unntatt fra dette er bestemmelsen i avsnittet «Overdragelse».

Tilbyder forbeholder seg retten til å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger ved mistanke om kriminelle forhold; ulovlig bruk av Tjenesten, som beskrevet under punktet «Ulovlig bruk»; hvis det foreligger en rettskraftig dom; og hvis en offentlig oppnevnt bobestyrer e.l. krever det i forbindelse med konkurs eller oppbud.

Tilbyder plikter å levere ut opplysninger til Skatteetaten hvis de ber om dette, i henhold til ligningsloven §6-2 og skattebetalingsloven §10-2

Ved enkelte henvendelser til kundeservice trenger Tilbyder tilgang til Brukerens Virksomhet på Tjenesten for å hjelpe. E-post med forespørsel sendt fra Brukers e-postadresse utgjør samtykke til innsyn i kontoen. Tilbyder kan be om at Bruker identifiserer seg med kopi av bilde-ID (pass, førerkort, bankkort med bilde) hvis Bruker ikke lenger kan ta kontakt fra en e-postadresse som er registrert i Tjenestens database.

Ved å akseptere den generelle brukeravtalen aksepterer man også den utvidede Databehandleravtalen som sørger for at behandlingsansvarlig (Bruker) og databehandler (Tilbyder) forstår ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger.

Se også: Personvernerklæring.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Tilbyder gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste. Bruker holder likevel Tilbyder ansvarsfri ved eventuelle feil eller mangler, tekniske problemer mv. Bruker benytter Tjenesten fullt og helt på eget ansvar. Bruker har eneansvar for å innberette lovpålagt dokumentasjon til myndighetene.

Bruker er inneforstått med, og godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder eller data, selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade. Dette gjelder like mye Brukers bruk av Tjenesten og Nettstedene som eventuelt manglende mulighet sådan, samt uautoriserte personer/systemers tilgang til eller endring av Brukers data. Tilbyders erstatningsansvar ved reklamasjon er begrenset til årsprisen for Tjenesten.

Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler. Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker, Virksomhet, eller tredjepart.

Bruker kan velge å benytte Tjenestens innebygde funksjon for postlegging og frankering av Dokumenter via brevpost levert av Bring. Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for direkte eller eller indirekte følger av at slike brev eventuelt ikke kommer fram til mottaker.

For å dra full nytte av abonnementet «Smart» må Virksomheten ha en bankkonto som støtter KID/OCR/eGiro. Årsgebyr og transaksjonsgebyr fra banken er ikke inkludert i prisen abonnementet. Behandlingstid hos banken og hos Mastercard Payment Services for opprettelse av KID-avtale inngår i abonnementsperioden.

Tilbyder har ikke ansvar for behandlingstid, leveransekvalitet, tekniske problemer o.l. hos eksterne aktører.

Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, for eksempel skader som skyldes strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, tekniske feil m.m.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedene og Tjenesten, inkludert programvarekoden Tjenesten benytter, er Tilbyders eiendom og er beskyttet av bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design, layout og annet innhold på Nettstedene og Tjenesten under ingen omstendighet kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning, eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren (Tilbyder). Alt videresalg av Tjenesten eller innhold fra den eller Nettstedene er forbudt.

TVISTER

Tvister om Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.


Sist oppdatert 29. okt 2021

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!