Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Årsoppgjør for aksjeselskap

Fiks årsoppgjøret for aksjeselskapet ditt med Conta sitt årsoppgjørssystem. Direkte innsending av skattemelding, næringsspesfikasjon og årsregnskap til Altinn og Regnskapsregisteret. 

Fiks årsoppgjøret for aksjeselskapet ditt med Conta sitt årsoppgjørssystem. Direkte innsending av skattemelding, næringsspesfikasjon og årsregnskap til Altinn og Regnskapsregisteret. 


Kom i gang med årsoppgjør i Conta →Årsoppgjør for Aksjeselskap

Alle aksjeselskap skal levere skattemelding med næringsspesifikasjon innen 31. mai hvert år. I tillegg skal de levere årsregnskap innen 31. juli. Til sammen tilsvarer dette årsoppgjøret. 

Du kan levere hele årsoppgjøret fra Conta sitt årsoppgjørssystem. 

Aktiver årsoppgjør for aksjeselskap fra INNSTILLINGER > MINE KJØP.Ny skattemelding fra 2023

Fra regnskapsåret 2023 måtte alle AS levere en ny type skattemelding.

Så du etter næringsspesifikasjon for enkeltpersonforetak? Se denne artikkelen.Før du begynner

Før du begynner med årsoppgjøret, må du passe på at regnskapet er ferdig. Det innebærer at du har

 • bokført alle bilag
 • avstemt bankkonto for alle månedene i året du rapporterer for
 • sendt alle MVA-meldinger for året

Se webinaret: Hvordan sjekke regnskapet før årssluttLast opp saldobalanse

For å starte årsoppgjøret, trenger du saldobalansen fra regnskapsåret, pluss året før. 

Har du regnskapet ditt i Conta vil saldobalansen lastes opp automatisk.


Fører du regnskap en annen plass må du laste ned en CSV-fil som inneholder saldobalansen for den akutelle perioden. Last opp saldobalansene i årsoppgjørssystemet, så er du klar!Næringsspesifikasjon

Første steg i årsoppgjøret, er å gjøre ferdig næringsspesifikasjonen. 

Mye av informasjonen hentes fra regnskapet ditt (saldobalansen), men noe må du spesifisere og fylle ut selv. 

I høyre side av vinduet ser du en oversikt over alle temaene i næringsspesifikasjon, skattemelding og årsregnskap. Her kan du se hvor langt du har kommet, og navigere mellom de forskjellige temaene. 

årsoppgjør

La oss se på de forskjellige temaene i næringsspesifikasjonen:

1. Resultat

Resultatrapporten viser inntekter, kostnader og resultat som er hentet fra regnskapet.

Du kan redigere eventuelle feil i datagrunnlaget ved å legge til posteringer i fanen «regnskap». Vi anbefaler at du redigerer så lite som mulig, men heller dobbeltsjekker at regnskapet er helt ferdig før du starter på næringsspesifikasjonen.

2. Balanseregnskap

Balanseregnskapet i næringsspesifikasjonen viser en oversikt over anleggsmidler, omløpsmidler, eiendeler, egenkapital og gjeld. All denne informasjonen hentes fra regnskapet ditt. 

Også her er det mulig å legge til posteringer i fanen «regnskap». Vi anbefaler likevel at du gjør regnskapet helt ferdig før du starter på årsoppgjøret, slik at du slipper dette. 

3. Spesifikasjon av anleggsmidler

Anleggsmidler er eiendeler av varig verdi som skal avskrives. Skatteetaten krever at du spesifiserer noen av postene i næringsspesfikasjonen. Det gjelder eiendeler som normalt avskrives, som maskiner, eiendom o.l. Aksjer og fordringer kan også være anleggsmidler, men skal ikke spesifiseres her. 

Årsoppgjørssystemet har et eget anleggsregister for å beregne og bokføre avskrivninger. 

Obs! Du må legge til anleggsmidler i næringsspesifikasjonen selv om du har registrert dem i regnskapet ditt. 

Det er fordi det er vanlig med lineær avskrivning i regnskapet, mens i næringsspesifikasjonen må du bruke saldoavskrivning med Skatteetaten sine faste avskrivningssatser

Les mer om forskjellen på lineær avskrivning og saldoavskrivning

Om det er første året du bruker årsoppgjør fra Conta med et selskap som er mer enn ett år gammelt, må du i tillegg legge inn noen skattemessige verdier fra året før.

Gå til ANLEGGSMIDLER i menyen til venstre for å legge inn et anleggsmiddel. 

Klikk «Opprett anleggsmiddel» for å legge til anleggsmidlet og koble det til en regnskapskonto. Her legger du inn informasjon for alle anleggsmidler som fortsatt har verdi i regnskapet og skattemeldingen (altså, ikke er ferdig avskrevet).

avskrivning

Her kobler du sammen de regnskapsmessige og skattemessige verdiene for anleggsmidlene slik at du får riktige verdier i både skattemeldingen og i regnskapet. Rapporten for midlertidige skattemessige og regnskapsmessige forskjeller blir oppdatert automatisk (se tema 5 i næringsspesifikasjonen).

4. Omløpsmidler

Under «omløpsmidler» ser du spesifikasjoner av varelager og skattemessig verdi på fordringer. Her skal du spesifisere forskjellen mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. 

Hvis du mener noe er feil i denne delen av næringsspesifikasjonen, korrigerer du det med en ny postering. Du kan legge til posteringer under «Regnskap» i årsoppgjørssystemet. Det oppdateres automatisk til tema 5, «Forskjeller på skattemessige og regnskapsmessige verdier».

Du kan også legge til tap på fordringer og kredittsalg og dermed beregne skattemessig fradrag for tap på kundefordringer etter de skattemessige reglene. 

5. Forskjeller på skattemessige og regnskapsmessige verdier

Hvis selskapet ditt har anleggsmidler eller eiendeler til en viss verdi, skal de avskrives i regnskapet. For mange vil det bli en forskjell på skattemessige og regnskapsmessige verdier fordi en bruker forskjellig avskrivning i regnskapet og i næringsspesifikasjonen. 

Forskjellene vises i dette temaet i næringsspesifikasjonen.

Her må du være oppmerksom på at det kan mangle skattemessige verdier for året før når du bruker Conta til årsoppgjør for første gang. Sjekk derfor ekstra nøye om verdiene er riktig.

Andre ting som kan gi midlertidige forskjeller er fordringer, tilvirkningskontrakter, varebeholdning og balanseførte leieavtaler i regnskapet.

I tillegg til de midlertidige forskjellene (som betyr at dette vil jevne seg ut over tid) kan selskapet også ha noen permanente forskjeller, slik som ikke fradragsberettigede kostnader og skattefrie aksjegevinster.

6. Beregnet næringsinntekt

Beregnet næringsinntekt viser den totale næringsinntekten i regnskapsåret, basert på årsresultat, tillegg, fradrag og endringer fra tidligere år.

Det er beregnet næringsinntekt som gir utgangspunkt for skatt.

7. Årsavslutning

Når du er kommet gjennom beregning av næringsinntekt, står årsavslutningen for tur. I denne delen beregnes skatt og ev. utsatt skatt/skattefordel. 

Du vil også kunne legge til utbytte hvis du skal ta ut det, og resten blir disponert til egenkapital. 

Conta hjelper deg med alle kontoer for å få årsavslutningen riktig, men du må likevel legge inn litt tall og se over.

Klikk «Start årsavslutning».

start årsavslutning

Det er mulig både å slette og gjøre endringer på årsavslutningen helt frem til du sender inn. 

Etter at du er ferdig med årsavslutningen, er resten av næringsspesifikasjonen informasjon som skatteetaten skal ha, men som ikke påvirker skatt og resultat.

8. Egenkapitalavstemming

Når avstemmingen av egenkapitalen stemmer, går differansen i null. Da har du dokumentert alle endringene i egenkapitalen gjennom året, og forklart hva endringene skyldes.

Egenkapitalen er pengene eierne i aksjeselskap har tjent opp eller tapt over tid, eller selv skutt inn.

For nye selskap skal innbetalingen av aksjekapitalen stort sett legges inn som kontantinnskudd.

Hvis selskapet har noen litt mer uvanlige endringer i egenkapital kan du legge inn det også, men det er litt mer skjult i systemet. Det kan for eksempel være kjøp av egne aksjer, emisjon eller lignende. 

Når du står inne i egenkapitalavstemmingen kan du trykke på «Vis» i høyre meny. Huk av for å vise tomme poster, så dukker det opp litt flere alternativer.

9. Andre forhold

«Andre forhold» er andre ting som Skatteetaten ønsker mer informasjon om.

Skatteetaten ønsker mer informasjon rundt transaksjoner, utleie, renter og garantier til eller fra eiere, ansatte og andre nærstående til bedriften. Dette skal listes opp i dette temaet.

Det er lagt inn noen forslag i systemet, men det er ikke mulig utenfra å si hva som er nærstående og ikke. Du må derfor se nøye over kontoene som er foreslått, velge det foreslåtte beløpet eller manuelt legge inn et eget beløp. 

På sikt vil det også være mulig å legge inn informasjon for de som har taxi og godsløyve. 

Her finner du også en del som heter «Spesifikasjon av lønn- og pensjonskostnad». Når du setter opp lønnskontoer, starter du med informasjon fra saldobalansen. Systemet vårt hjelper deg med å prøve å fylle ut feltene automatisk. Men husk — det er fortsatt viktig at du sjekker over alt selv. Pass på at informasjonen er riktig og gjør endringer hvis du må.

11. Gjeld og formuesobjekter

I siste del av næringsspesifikasjonen, fyller du ut formuesverdi, altså den skattemessige verdien på formue og gjeld i selskapet.

Denne delen av næringsspesifikasjonen blir ikke sendt inn til Skatteetaten, men du må likevel fylle den ut for å få riktige verdier i skattemeldingen. Verdiene gir grunnlag for formuesverdien av selskapet ditt.Skattemelding

Nå er næringsspesifikasjonen i boks og du kan klikke deg videre til skattemeldingen. 

La oss gå gjennom tema for tema:

1. Informasjon om skattesubjektet

Aller først må du gi litt informasjon om selskapet ditt. Blant annet om det er børsnotert eller har overført eiendeler eller forpliktelser i regnskapsåret. 

2. Inntekt og underskudd

Her ser du næringsinntekt og underskudd i selskapet for det gjeldende året. Du må også ta hensyn til fremførbart underskudd fra tidligere år. 

Hvis selskapet har fått ettergitt gjeld, skal det legges inn her.

3. Spesifikasjon av forhold relevante for beskatning

Tilleggsinformasjon som kan være relevant for beskatning skal legges til her. Det kan for eksempel være om bedriften har mottatt offentlig støtte, eier aksjer i et annet selskap eller har spesielle fritak eller ordninger. 

De fleste bedrifter har ikke noe informasjon som skal i dette temaet. 

4. Formue og gjeld

I denne delen får du en oversikt over all formue og gjeld i aksjeselskapet. 

Oversikten er hentet fra regnskapet og næringsspesifikasjonen, så om noe er feil, må det endres der.

5. Verdsetting av aksje

Til slutt i skattemeldingen skal du verdsette aksjene i selskapet. Legg inn hvor mange aksjer som finnes totalt og om selskapet eier noen av aksjene selv. 

I spørsmålet «Eier selskapet aksjer i seg selv?» svarer du på om selskapet eier aksjer i seg selv – ikke om du som privatperson (daglig leder, eier, ansatt el.l.) eier aksjer i selskapet.

Det er ikke så vanlig at selskap eier aksjer i seg selv, men hvis det er tilfellet, må det informeres om i notene.

Send inn skattemelding med næringsspesifikasjon

Nå er skattemelding og næringsspesifikasjon ferdig, og du kan sende inn til Altinn:

 1. Logg inn med ID-porten.
 2. Få automatisk kontroll av skattemeldingen.
 3. Send inn til Altinn.
 4. Logg inn i Altinn, signer og send til Skatteetaten. 

Skattemeldingen er levert når du har fått kvittering fra Skatteetaten i innboksen i Altinn. Det kan ta opptil en time.

Skattemelding og næringsspesifikasjon har innleveringsfrist 31. mai hvert år. Se alle frister for næringsdrivende.Årsregnskap

I tillegg til skattemeldingen, kan du levere årsregnskapet fra Conta sitt årsoppgjørssystem. 

Alle aksjeselskaper skal levere årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 31. juli hvert år. Årsregnskapet må godkjennes av generalforsamlingen innen 30. juni samme år. 

Årsregnskapet har fire deler:

 • Resultat
 • Balanse
 • Sted, dato og signatur av styret
 • Noter

Informasjonen hentes fra de samme saldobalansene som du lastet opp til skattemeldingen. Årsregnskapet tar også hensyn til endringene du har gjort i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen. 

La oss se på de forskjellige temaene i årsregnskapet:

1. Resultat

Resultatet er en oppstilling av inntektene og kostnadene firmaet har hatt i regnskapsåret. Hvis alt er bokført i regnskapet, skal resultatrapporten i utgangspunktet være riktig. 

2. Balanse

Balansen er en oversikt over firmaets eiendeler, egenkapital og gjeld på slutten av året det rapporteres for. Du får en oversikt over

 • anleggsmidler
 • omløpsmidler
 • eiendeler
 • egenkapital
 • gjeld

Informasjonen er en summering av poster hentet fra saldobalansen.

3. Styret

Legg inn hvem som skal signere for balansen i regnskapet. Vanligvis skal alle i styret gjøre dette. 

Vær obs på at fristen for å datere og signere årsregnskapet er 30. juni – altså en måned før frist for innlevering. Dette gjøres som regel i en generalforsamling

4. Noter

Noter er kommentarer til regnskapet som skal gjøre det enklere å tolke regnskapet. Enkelte opplysninger er påkrevd å ha med.

De mest vanlige notene er allerede lagt inn i årsregnskapet, men noen selskap kan være pliktig å legge til flere. Sjekk regnskapsloven eller ta kontakt med en regnskapsfører hvis du er usikker på hva som gjelder for firmaet ditt. 

noter

Send inn årsregnskapet

Personen som fullfører og sender inn årsregnskapet må svare på noen få avsluttende spørsmål før innsending. Blant annet hvem som sender inn, om vedkommende er regnskapsfører og om årsregnskapet skal revideres eller ikke. 

 1. Logg inn med ID-porten.
 2. Få automatisk kontroll av årsregnskapet.
 3. Send inn til Altinn.
 4. Logg inn i Altinn, signer og send til Regnskapsregisteret. 

Regnskapsregisteret kontrollerer årsregnskapet og gir tilbakemelding i Altinn om regnskapet er godkjent eller ikke. Kontrollen kan ta opptil en uke. 

Etter at alt er sendt inn, må du ta tilleggsposteringene fra listen «posteringer» og bokføre disse i Conta. 

Gratulerer! Årsoppgjøret er ferdig! Hvem kan bruke årsoppgjør fra Conta?

Den nye skattemeldingen er obligatorisk for aksjeselskap fra regnskapsåret 2023. De fleste bedrifter kan levere årsoppgjør i Conta, men det er fremdeles noen bransjer vi ikke tilbyr årsoppgjør til ennå.

Det gjelder:

 • Taxi.
 • Godstransport.
 • Skogdrift.
 • Servering og overnatting.
Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!